منو

کاربر گرامی

در صورت بروز هرگونه مشکل در حین پرداخت ، چنانچه مبلغی از کارت شما کم شده و سامانه به شما پاسخ نداده است ، مبلغ مذکور به حساب شما حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به حساب شما برگردانده میشود.

در صورتیکه مبلغی از حساب شما کم شده و ظرف مدت 72 ساعت به حساب شما برگردانده نشد، میتوانید از طریق ایمیل یا تلفن پیگیری نمایید:

تلفن های پشتیبانی سیستم تغذیه

  تماس: 37110136-025  
  ict@imam.miu.ac.ir  

تلفن های پشتیبانی ثبت نام آزمون ها

  تماس: 37177235-025